ทำประกัน Easy E-CANCER

รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ

ตัวอย่างผลประโยชน์ที่น่าสนใจ

ผู้หญิง อายุ 35 ปี เบี้ยประกัน 1,833 บาท

500,000 บาท

ความคุ้มครองมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ รวมถึง
มะเร็งผิวหนังเมลาโนมาชนิดร้ายแรง

50,000 บาท

ความคุ้มครองมะเร็งผิวหนังอื่นๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อดูแผนความคุ้มครอง

ข้อมูลของคุณ

กรุณาเลือกเพศ

เลือกเพศ

วันเกิดของคุณ

วันเกิด (พ.ศ.)
/
/
เบี้ยประกัน จะแตกต่างกันตามเพศและอายุ
ของผู้สมัครเอาประกันชีวิต