โทร. 1351

ทำประกันแผน Easy E-LIFE

ตอบโจทย์ ซื้อได้เองง่ายๆ คุ้มครองทันที

ตัวอย่างผลประโยชน์ที่น่าสนใจ

ผู้หญิง อายุ 35 ปี
เบี้ยประกันคงที่ตลอด 10 ปี 2,900 บาท/ปี

1,000,000 บาท

ทุนประกันภัยความคุ้มครอง
กรณีเสียชีวิต

2,900 บาท

รับเงินจ่ายคืน ณ สิ้นปีที่ 10 เมื่อมีชีวิตอยู่
ครบสัญญา

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อดูแผนความคุ้มครอง

ข้อมูลของคุณ

กรุณาเลือกเพศ

เลือกเพศ

วันเกิดของคุณ

วันเกิด (พ.ศ.)
/
/
เบี้ยประกัน จะแตกต่างกันตามเพศและอายุ
ของผู้สมัครเอาประกันชีวิต